ขอปิดรับบทความ (ชั่วคราว) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2565- กันยายน 2565) 

2018-09-30

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์  โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสาร หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL: http://grad-research.rpu.ac.th