วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2562- กันยายน 2562) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป