หัวหน้าบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สังข์ศรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี  ฉิรินัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กังสนันท์, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์