วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-6101 ถึง 5 ต่อ 4711
วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Principal Contact

ร.ศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หัวหน้าบรรณาธิการ
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Phone 02-432-6101-5 ต่อ 4711

Support Contact

ร.ศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
Phone 087-977-7194